Lukoil rnp trading llc

lukoil rnp trading llc

Formele cuvintelor la singular subînț eleg formele de plural și invers. Referirile la anexe vor fi lukoil rnp trading llc referiri la anexele prezentului Contract. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract inclusiv pentru a acoperi eventualele perioade până la desemnarea unui nou operator, în condițiile legilor în vigoare la momentul respectiv.

Nici o lukoil rnp trading llc entitate societate comercială, consorțiu, serviciu public nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării; g să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 cinci Zile Lucrătoare, în condițiile prevăzute în legislația în vigoare. La sesizările scrise din partea utilizatorilor Delegatul are obligația să răspundă în termen de maximum 28 de Zile de la înregistrarea acestora; p să furnizeze Autorităților Competente, Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și ale prezentului Contract; q să lukoil rnp trading llc evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către U.

Plata către operator se va realiza ulterior încasării acestor sume de la OTR-uri, cu periodicitatea cu care se fac aceste încasări. Cuantumul și regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit prevederilor legale în vigoare Ordinul nr. Tarifele se vor ajusta la solicitarea operatorului, la interval de un an, conform prevederilor legale și cu aprobarea prealabilă a Delegatarului.

Bradler Liliana Lili

Ajustarea se va face cu maxim indicele prețurilor de consum pentru activitatea specifică comunicat de INS. Data la care intră în vigoare tarifele ajustate este data de 1 ianuarie a fiecărui an. Prima opțiune binară wiki de ajustare a tarifului din inițiativa Delegatului nu poate fi realizată în primele 12 luni de la data de începere a contractului.

Toți utilizatorii non-casnici; iii.

lukoil rnp trading llc tranzacționare cu opțiuni binare gdmfx

Toate serviciile la cerere, indiferent de utilizatori. Utilizatorii persoane fizice fără contract ii.

Desfășurarea activităților în beneficiul comunității colectarea deșeurilor abandonate, a deșeurilor ocazionale generate de evenimente organizate de primărie și a cadavrelor animalelor de pe domeniul public. Deșeurile proprii; iv.

lukoil rnp trading llc curs de instruire a opțiunilor

Activitațile de măturat, spălat, stropit si întreținerea căilor publice, curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menț inerea in funcțiune a lukoil rnp trading llc pe timp de polei sau de ingheț; v. Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

Aceste modificări nu vor excede cadrului legislativ aplicabil și nu vor modifica tarifele unitare stabiltie prin prezentul contract sau prevederile referitoare la menținerea echilibrului contractual. Deșeurile colectate trebuie predate instalației expres specificate mai sus pentru fiecare categorie de Deșeuri. Delegatul va respecta condițiile specifice pentru fiecare instalație.

De asemenea, Delegatul va colecta separat deșeurile biodegradabile și fluxurile speciale de deșeuri conform Ofertei sale la prezentul contract și programului propus în aceasta. Aceste determinări pot fi efectuate de un terț în conformitate cu prevederile Legii în vigoare. Orice modificări ale modalității de colectare și transport va fi posibilă doar cu aprobarea Delegatarului, exprimată din hotărâre a autorității deliberative și, după caz, cu modificarea prezentului Contract.

Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin reprezentanții săi împuterniciți. Delegatarul are obligația de a notifica în scris Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

Hotărârea nr. 234/2020

Bunurile de Retur Acestea sunt: - bunurile Delegatarului puse la dispoziția Delegatului, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. În situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la art.

lukoil rnp trading llc cum să faci 50 rapid pe Internet

Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct în patrimoniul Delegatului. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit. Excepție de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar acele bunuri realizate prin investiții prevăzute în prezentul Contract în sarcina Delegatului, bunuri care în situația încetării Contractului înainte de termen revin Delegatarului cu plata de către acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri.

  • Suppliers from Moldova, Republic of | Moldovan Manufacturers — Panjiva
  • flycompass.rota/flycompass.ro at master · ryanfb/flycompass.rota · GitHub
  • Câștigurile testate în timp
  • Informaţii generale 2.
  • European Graduates | Romania
  • Williams r pentru opțiuni binare
  • Câte diagrame există pentru tranzacționare

Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun de retur, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun.

Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Delegatarului. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente. Delegatul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurile Delegatarului, cu diligența unui lukoil rnp trading llc proprietar.

Bradicean Petru Sorin

Bunuri Proprii care aparțin Delegatului nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 28 treizeci de Zile înainte.

LUKOIL Overseas The World of International Upstream Projects

În urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 zece Zile înainte de expirarea perioadei de 28 treizeci de Zile. Nici Delegatarul, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru îndeplinirea de către Delegat a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract și pentru prestarea de către acesta a Serviciului.

Mai multe despre acest subiect